Regulamin sklepu internetowego firmy F.P.H.U. ,, DREWNO” S.C Jan i Agnieszka Balcer

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Poniższy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego firmy F.P.H.U. ,, DREWNO” S.C Jan i Agnieszka Balcer.

1.2. Sklep internetowy, zwany dalej “Sklepem”, prowadzony jest przez firmę
F.P.H.U. „DREWNO” S.C Jan i Agnieszka Balcer z siedzibą w Toporzysko 552
NIP: 5521457673  REGON: 851737575

1.3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

1.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie Sklepu.

§ 2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2.2.  Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym można składać za pomocą Formularza Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego, mailowo lub telefonicznie.

2.3. By złożyć zamówienie Kupujący zobowiązany jest stworzyć Konto Klienta poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, gdzie niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. By mogło zostać zrealizowane zamówienie, Kupujący zobowiązany jest udzielić również następujących informacji: miejsce zamieszkania / adres wysyłki, numer telefonu, symbol lub nazwę zamawianego Produktu oraz jego ilość, preferowaną formę dostawy i sposób płatności.

2.3.1. W przypadku gdy Klient poda nieprawdziwe, niepełne lub błędne dane, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży.

2.5. By dokonać Zamówienia, Kupujący musi zaakceptować treść Regulaminu oraz potwierdzić przekazanie swoich danych osobowych w celu złożenia Zamówienia.

2.6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty kupna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia Zamówienia stanowi zatwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia między Kupującym i Sprzedawcą.

2.7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie. E-mail ten jest oświadczeniem sprzedającego o przyjęciu oferty oraz zawiera informację o zakupionych Produktach, metodzie płatności oraz dostawy.

2.7.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży poszczególnych produktów w wypadku ich czasowej niedostępności w magazynie. O fakcie tym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany Zamówienia.

2.7.2. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie przez firmę F.P.H.U ,, DREWNO” S.C Jan i Agnieszka Balcer faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie pobierał powyższe faktury elektroniczne pod wskazanym w mailu adresem lub w panelu Klienta.

§ 3. DOSTAWA

3.1. Zakupione Produkty mogą zostać wysłane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.2. Produkty wysyłane są za pośrednictwem wybranej w formularzu Zamówienia, firmy kurierskiej lub dostarczane bezpośrednio przez Nas ( w przypadku dostawy naszym środkiem transportu, klient zostanie o tym poinformowany).

Odbiór osobisty zamówień jest możliwy w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 18:00
Sobota ( przy wcześniejszym ustaleniu telefonicznym )

3.3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej formy dostawy i są podane podczas składania Zamówienia.

3.4 Termin dostawy zależy od dostępności produktu i może być różny dla poszczególnych produktów. Zamówienia staramy się wysyłać w ciągu 1-2 dni roboczych. Wyjątek stanowi brak dostępności towaru lub urlop, okres świąteczny (wtedy czas Zamówienia może się wydłużyć – w przypadku opóźnienia dostawy, klient zostanie o tym poinformowany.)

3.5. Zgodnie z prawem Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki oraz jej zawartość przy odbiorze towaru. Gdy opakowanie zewnętrzne nosi znamiona uszkodzenia tym bardziej należy sprawdzić jego zawartość. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, klient powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 4. CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny oferowanych Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Dokumenty (paragon / faktura) są wystawiane gdy produkty są gotowe do wysyłki.

4.1.1. Klient zobowiązany jest zapłacić za towar w Polskiej walucie

4.2. Kupujący może skorzystać z różnych form płatności dostępnych w Sklepie, takich jak karta płatnicza, przelew bankowy, płatności Online, BLIK, płatność przy odbiorze.

4.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie do czternastu (14) dni. Wskazany termin liczony jest od momentu  dostarczenia Produktu Kupującemu na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres i dotyczy jedynie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

5.2. Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży powinien zawierać następujące informacje:
– data zawarcia umowy/odbioru,
– imię, nazwisko, adres Klienta,
– nazwa, symbol, ilość zakupionych produktów
– konto bankowe kupującego, na które mają być zwrócone środki
oraz załączony powinien być dowód zakupu (paragon / faktura).

5.3. Sprzedający po otrzymaniu od Kupującego informacji o odstąpieniu od umowy prześle mu na adres e-mail bądź też przekaże telefonicznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa uznawana jest za niezawartą. Produkt powinien zostać niezwłocznie (nie później  niż w ciągu 14 dni) zwrócony w niezmienionym stanie na adres Sprzedającego: F.P.H.U. ,, DREWNO” S.C Jan i Agnieszka Balcer. Toporzysko 552 34-240 Jordanów . Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Kupujący.

5.5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od momentu przyjęcia zwróconego Produktu dokona na rzecz Kupującego należnej płatności za zwrócone Produkty.

5.6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego bez podania przyczyny zastrzegamy sobie możliwość zwrotu środków pomniejszonych o koszty wysyłki.

§ 6. REKLAMACJE

6.1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym

6.2. Pisemne reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego, należy kierować mailowo na adres: biuro@drewnobalcer.pl lub telefonicznie 889 018 258 Do reklamacji załączone powinny być zdjęcia z wadami/uszkodzeniami produktu oraz protokół szkody napisane przez kuriera podczas odbioru towaru.

6.4. Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Produktu. Odpowiedzi na reklamacje są przesyłane na wskazany przez Klienta adres. W przypadku niewskazania adresu w reklamacji, odpowiedź zostanie wysłana na adres wskazany w Formularzu Zamówienia. W przypadku reklamacji mailowych odpowiedź zostanie wysłana na wskazany adres e-mail reklamującego

6.4. W niektórych przypadkach, aby reklamacja została rozpatrzona Kupujący powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt. W takim wypadku kupujący zostanie odpowiednio poinstruowany przez Sprzedającego po przesłaniu formularza reklamacyjnego.

6.5 Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć i wizualizacji Produktu, wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (np. kolor, proporcje) nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu.

§ 7. PRYWATNOŚĆ

7.1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy.

7.2. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.
7.2.1. Zgodnie z powyższą Ustawą firma F.P.H.U ,,DREWNO” S.C Jan i Agnieszka Balcer informuje, że wszystkie opisy, zdjęcia, znaki towarowe i graficzne są wyłącznie jej własnością. Nie zezwalamy na ich kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w jakikolwiek sposób.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.
8.2. Wszelkie pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące funkcjonowania sklepu oraz realizacji zamówień można kierować na adres e-mail: biuro@drewnobalcer.pl lub telefonicznie pod numer +48 889 018 258

8.3 Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):
Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.